Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

 

NÁZEV ORGANIZACE

ČKS - ZO LETY

ČÍSLO REGISTRACE

0573

SÍDLO ORGANIZACE

LETY, SOKOLSKÁ 315 

 

25229 DOBŘICHOVICE

IČO ORGANIZACE

65992156

e-mail:

kk.lety@seznam.cz

info@kklety.cz

alena.vanzurova@kklety.cz

webová stránka:

www.kklety.cz

ID datové schránky                                      tvpkps3 

štěňataštěňataštěňata

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Poštovní spořitelna

číslo účtu 211 410 181/0300
 

 

Kontakty
Předseda Karel Ráž

tel. 724 338 367

      602 319 910 

Zástupce předsedy Luděk Hrudka

 

Jednatelka, pokladní, účetní Alena Vanžurová

tel. 728 748 384

 

Výcvikáři

Vladimír Kasl

Karel Ráž

                                    731 489 759

webmaster  a kronikářka  Alena Vanžurová

alena.vanzurova@kklety.cz

kk.lety@seznam.cz 

 

ČLENOVÉ VÝBORU ZKO LETY

 

Karel Ráž předseda
Luděk Hrudka zástupce předsedy
Vladimír Kasl hlavní výcvikář
Alena Vanžurová jednatelka, účetní, pokladní
Tomáš Suchánek člen

 

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE ZKO LETY

 

Gabriela Stará předsedkyně
Tereza Suchánková členka
Jiří Hůla člen
   
   

 

Instruktoři výcviku
Karel Ráž Vladimír Kasl
Alena Vanžurová Ilona Kraibichová
Gabriela Stará Ivana Drobílková
Aneta Kostíková Alice Kubaníková
René Janeba Marie Šubrtová
Jan Maršík Josef Šott
Luděk Hrudka  

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 

Informace o členských příspěvcích

aktualizace pro rok 2019

 

K základním povinnostem člena naší organizace patří (mimo jiné) placení členských příspěvků.

Výše členských příspěvků byla schválena usnesením výroční členské schůze ze dne 15. února 2014.

Usnesením členské schůze ze dne 11. února 2017 byla zvýšena hodnota jedné brigádnické hodiny na 150,-Kč (místo dosavadních 100,- Kč). Počet brigádnických hodin, které je nutné za jeden rok odpracovat zůstává stejný, a to 10.

 

Kompletní informace najdete na jednotlivých záložkách této sekce

 

 • aktuální výši členských příspěvků pro aktivní členy
 • aktuální výši členských příspěvků pro neaktivní členy
 • slevy a výhody pro mládež a důchodce
 • termíny, do kdy je nutné tyto příspěvky uhradit

 

Prosíme o dodržování termínů!

Platba příspěvků je možná:

 • v hotovosti u pokladní Aleny Vanžurové nebo 
 • bezhotovostním převodem na účet ZKO Lety.
 • bankovní spojení - Poštovní spořitelna
 • č. účtu:  211 410 181/0300
 • variabilní symbol při bezhotovostní platbě je nutné použít číslo legitimace ČKS


UPOZORNĚNÍ

Členům, kteří do uvedených termínů splatnosti neuhradí členské příspěvky nesdělí pokladní důvod, proč k prodlení došlo, bude na základě stanov ČKS členství v ZKO Lety zrušeno pro neplacení členských příspěvků.

 

 

 

 

 

AKTIVNÍ ČLENOVÉ

aktualizace pro rok 2018

Plénum ČKS schválilo na své schůzi dne 21.11.2016 zvýšení členského příspěvku řádného člena ze 150,- Kč na 250,- Kč

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO ZKO LETY

 

PŘÍSPĚVEK ČÁSTKA TERMÍN A VYSVĚTLIVKY
členská známka (schvaluje ČKS) 250 Kč 15.12. běžného roku na rok následující
1. pololetí 600 Kč 15.12. běžného roku na rok následující
záloha na brigády 1500 Kč 10 hodin v hodnotě 150,- Kč/hodina.
V případě odpracování brig. hodin v průběhu roku je záloha nebo její část převedena na další rok. V případě neodpracovaní se platí v následujícím roce znovu záloha, v případě odpracování části brigádnických hodin bude hrazena v dalším roce částka za neodpracované hodiny.
 Termín 31. března běžného roku 
2. pololetí 600 Kč 31. srpna běžného roku
     
     
     
     
     

 

MLADISTVÍ DO 18 LET

 

PŘÍSPĚVEK ČÁSTKA TERMÍN A VYSVĚTLIVKY
členská známka (schvaluje ČKS) 250 Kč 15.12. běžného roku na rok následující
roční příspěvek 600 Kč

15.12. běžného roku na rok následující
Tento příspěvek bude brán jako záloha, mladistvý člen si bude moci příspěvky odpracovat 4 brigádnické hodiny (1 hod v hodnotě 150 Kč)

V případě nezájmu o odpracování členských příspěvků je možná úhrada pololetně jako u dospělých aktivních členů

brigády 600 Kč odpracovat 4 brigádnické hodiny
(1 hod v hodnotě 150 Kč)
     

 

ČLENOVÉ - DŮCHODCI DO 70 LET VĚKU

členská známka

(částku schvaluje ČKS)

250,- 15.12. běžného roku na rok následující
roční příspěvek 600,-

15.12. běžného roku na rok následující první polovina

31.8. běžného roku druhá polovina

 

ČLENOVÉ STARŠÍ 70 LET

 

 • uhradí do 15.12. běžného roku členskou  známku v hodnotě 250 Kč na následující rok  .
 • placení ostatních příspěvků jsou zproštěni.
 • nejsou povinni odpracovávat brigády.

 

NEAKTIVNÍ ČLENOVÉ

 

PŘÍSPĚVEK ČÁSTKA TERMÍN A VYSVĚTLIVKY

členská známka

(schvaluje ČKS)

250 Kč 15.12. běžného roku na rok následující
členský příspěvek 250 Kč 15.12 běžného roku na rok následující

 

 

 

HOSTOVÁNÍ V NAŠÍ ZKO

Hostování v naší organizaci je možné na základě žádosti.

Žádost posuzuje Výbor ZKO Lety. Cena za hostování je 250,- Kč za měsíc.

Hostování je schvalováno vždy nejdéle na 3 měsíce.

V případě dohody je možné hostování prodloužit.

 

ON-LINE ŽÁDOST O HOSTOVÁNÍ

 

Kurz pro štěňata obsahuje celkem 12 lekcí.

První dvě lekce mají všichni účastníci kurzů zdarma.

 

Výše členského příspěvku za dalších 10 hodinových lekcí je 1500,- Kč.

 V případě opakování kurzu jsou dvě hodiny zdarma bonusem.

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO KURZU PRO ŠTĚŇATA

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

POKUD VYPLNÍTE A POŠLETE ON-LINE PŘIHLÁŠKU,

AUTOMATICKY PŘEDPOKLÁDÁME,

ŽE JSTE JIŽ ROZHODNUTI NÁŠ KURZ NAVŠTÍVIT,

A PROTO NA VAŠI PŘIHLÁŠKU Z NAŠÍ STRANY NEPŘIJDE ŽÁDNÁ REAKCE.

TEDY TÍM, ŽE ON-LINE PŘIHLÁŠKU POŠLETE, JE AUTOMATICKY AKCEPTOVÁNA, OSTATNÍ PODROBNOSTI JE MOŽNÉ DOMLUVIT OSOBNĚ PŘI NÁVŠTĚVĚ CVIČÁKU.

Pokud však máte na nás, před vaším rozhodnutím přihlášení do kurzů pro štěňata, nějaký dotaz, prosím, kontaktujte nás na e-mail

kk.lety@seznam.cz

určitě vám vaše dotazy odpovíme.

 

 

V této sekci najdete odkazy na on-line přihlášky.

První on-line přihlášku je přihláška do kurzu pro štěňata. V informacích najdete podrobnosti o kurzech, které naše ZKO pořádá. On-line přihlášku je potřeba vyplnit před první návštěvou cvičáku. Děkujeme :-)

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO KURZU SOCIALIZACE A ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI PSA

 

Další on-line přihláška je přihláška do ZKO Lety. Pokud jste již absolvovali kurz pro štěňata v naší ZKO a chcete se svým psem dále navštěvovat naše ZKO a výcvik, který pořádáme, vyplňte prosím on-line přihlášku do ZKO Lety.

O případném přijetí do naší ZKO rozhoduje Výbor ZKO Lety na svých výborových schůzích. Tím, že vyplníte on-line přihlášku do naší organizace se tedy automaticky členem NESTÁVÁTE. Je třeba vyčkat rozhodnutí Výboru ZKO Lety. Děkujeme za pochopení.

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO ZKO LETY

 

Další přihláškou je on-line přihláška k hostování v ZKO Lety. Tuto přihlášku vyplňte a odešlete v případě, že chcete v naší organizaci hostovat. Stejně jako u přihlášky do ZKO Lety je nutné vyčkat na rozhodnutí Výboru ZKO Lety v této záležitosti. Děkujeme.

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA K HOSTOVÁNÍ V ZKO LETY

 

INFORMACE PRO ČLENY ČKS O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)
 

Český kynologický svaz (ČKS) získává a zpracovává osobní údaje členů ČKS jen v nezbytném rozsahu k zajištění možnosti realizace práv a povinností členů ČKS, k zajištění realizace účelu ČKS  a za účelem naplnění povinností z přijatých závazků.

Správcem osobních údajů je Český kynologický svaz, z.s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, IČO: 00550019, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 836.

Český kynologický svaz (ČKS) zpracovává tyto osobní údaje svých členů:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresumísta pobytu
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou je člen ČKS jako správcem evidován.

Na základě oprávněného zájmu ČKS jako správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.

ČKS jako správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českému kynologickému svazu, z.s.,

 • příslušné Krajské organizaci (KO) ČKS a jejímu orgánu (Krajský výbor)

 • Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČKS na základě směrnic ČKS a s tím souvisejícími činnostmi,

 • identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)

 • žádosti o dotace na základě §6b zákona o podpoře sportu.

 

Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným ČKS má člen ČKS právo požadovat:

 1. přístup k osobním údajům (čl.16 GDPR)
 2. opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů (čl.16 GDPR)
 3. výmaz osobních údajů (čl.17 GDPR), což znamená vystoupit z ČKS
 4. omezení zpracování osobních údajů (čl.18 GDPR)
 5. přenositelnost osobních údajů  (čl.20 GDPR)
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl.21 GDPR)

právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl.77 GDPR).

Lhůta k vyřízení žádosti člena ČKS je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o další měsíc. O prodloužení lhůty musí být člen ČKS informován.

Dotazy ke zpracování osobních údajů může subjekt údajů podávat na adresu: Český kynologický svaz, z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, mail: info@kynologie.cz

Zjistí-li člen ČKS, že ČKS zpracovává jeho osobní údaje  v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu se svými povinnostmi, můžete požádat ČKS o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takového stavu. Může také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz.

předseda Českého kynologického svazu

zkouškyzkouškyzkoušky

INFORMACE O VÝCVIKU

Pravidelný výcvik pro štěňata

 

INFORMACE KE STAŽENÍ (VČETNĚ PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY)

přihláška ve formátu pfd

preferujeme více on-line přihlášku, odkaz na ni je uveden níže.

 

Obsah kurzu pro štěňata, cena: kurzy pro štěňata obsahují celkem 12 hodinových lekcí, přičemž první dvě lekce jsou zdarma.

Před první návštěvou cvičáku je nutné vyplnit přihlášku (je to možné on-line) nebo ji vyplnit do formuláře a podepsanou donést na první hodinu kurzu. Po absolvování prvních dvou lekcí se majitel může rozhodnout, zda bude v kurzu pokračovat nebo zda mu kurzy nevyhovují.

Doufáme, že dvě lekce stačí na to, aby se každý rozkoukal a rozhodl, zda se chce zúčastňovat našich kurzů pro štěňata. Pokud se rozhodnete přijít na cvičák do našich kurzů pro štěňata, je nutné před první návštěvou vyplnit

ON - LINE PŘIHLÁŠKU DO KURZU PRO ŠTĚŇATA

Po absolvování dvou zkušebních hodin zdarma uhradí majitel štěněte členský příspěvek za kurz ve výši 1500,- Kč za dalších 10 lekcí.

V případě zájmu je možné kurz po jeho absolvování opakovat.

Co sebou na kurz?#


Potřebujete rozhodně pevné vodítko. Neberte si tzv. flexi vodítko. Je možná dobré na procházku s vaším pejskem, ale není dobré na výcvik, protože se s ním špatně pracuje, což budete mít možnost sami posoudit.
Potřebujete dobrý obojek. Neměl by pejska škrtit, ale neměl by být ani volný, protože by se nám z něho mohl pejsek vyvléknout. Do kapsy nebo do ledvinky si vezměte pamlsky, které má náš pejsek rád, abyste ho mohli motivovat a odměňovat při správném chování.
Pejska před návštěvou kurzu rozhodně nekrmte. Jednak by měl být pejsek po jídle v klidu, což určitě na cvičáku nebude, jednak by měl mít trochu hlad, aby měl zájem o pamlsky. Dalším důvodem je také to, že po jídle je pejsek většinou unavený a chce se mu spát.
Do kapsy můžeme také přibalit oblíbenou hračku našeho pejska.
Rozhodně vezmeme sebou dobrou náladu.
Před lekcí pejska vyvenčete mimo prostory cvičáku. Pokud se vám pejsek přesto vyvenčí „na place“, prosím ukliďte po svém psovi. Na place jsou k dispozici k tomuto účelu lopaty, na hrázi u schodů je instalován plastový koš na exkrementy se zásobníkem sáčků. Účastníci kurzů pro štěňata, ostatní členové klubu a hosté, tedy ti, kteří mají zaplacené stanovené příspěvky, si mohou přijít zacvičit nebo pohrát do oploceného prostoru cvičáku i mimo cvičební dny, avšak za předpokladu, že je cvičiště volné a nikdo na něm zrovna netrénuje.  

Pokud se sejde náhodou více zájemců o individuální výcvik, je bezpodmínečně nutná dohoda přítomných, aby si vzájemně jeden druhému nekazili výcvik, popřípadě aby na place nedocházelo k šarvátkám mezi psy bez dohledu instruktorů. 
Při samostatné návštěvě cvičáku nedoporučujeme začátečníkům cvičit se štěňaty na překážkách bez dohledu instruktora, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům.
Buďme k sobě ohleduplní a pokud se náš pes na place vyvenčí, ukliďme po něm, ať máme hezké prostředí a nešlapeme v psích hovínkách. Lopata bývá vždy opřená někde u plotu, na hrázi je instalován plastový koš na exkrementy se zásobníkem sáčků.
Pokud máte na procházce sebou děti, prosíme, aby nelezly na překážky pro psy. Jednak nejsou pro to přizpůsobeny a jednak samozřejmě hrozí nebezpečí úrazu. Vybavení kynologického cvičiště není levná záležitost, a tak prosíme o ohleduplnost k našemu majetku. 
 
Děkujeme za pochopení.
pes

Kurzy pro malá štěňata


Každou neděli se konají kurzy pro malá štěňata

od 14.00 do 15.00 hodin.

Stáří štěňat v tomto kurzu je od 10 týdnů do 6 měsíců.

Podle našich představ a zkušeností by si měla štěňata tohoto věku v průběhu lekce převážně hrát. Je možné trénovat přivolání ze hry. Instruktoři vysvětlují používání základních povelů (přivolání, sedni, lehni), metodu motivace pejsků na pamlsky, chování pejsků, respektive základy etologie a povídání na téma podle potřeby a zájmu majitelů štěňat.

Našich lekcí se zúčastňuje poměrně velké množství pejsků, které doprovázejí občas celé rodiny, takže je na place dost živo. Vzhledem k tomu, jak jsou kurzy zaměřené, lze do nich přibírat štěňátka v podstatě kdykoliv - není tedy pevně stanovený termín začátku kurzu ani jeho konec. Docházka jednotlivých majitelů pejsků je pravidelně na začátku každé hodiny zaznamenávána, takže vám žádná hodina z důvodu neúčasti při nemoci, hárání fen nebo jiných důvodech, neodpadá. 

#

 

Kurzy pro větší štěňata

Pravidelně každou neděli
od 15.00 do 16.00 hodin
se konají kurzy pro větší (pubertální) štěňata. Stáří štěňat v tomto kurzu je cca od 6 měsíců do cca 12 měsíců.

Lekce se skládá z výcviku ve skupinách s instruktory.
Mezi cviky je možnost hry, trénování přivolání, výcvik ovladatelnosti v řadě nebo individuální výcvik, možnost porady s majiteli podle potřeby o případných problémech dorůstající „psí mládeže“, vysvětlení základních povelů pro poslušnost a manipulování se psem.
Na konci hodiny si štěňata mohou na volno hrát. Hodina probíhá na velkém cvičišti.
 
Upozornění:
V případě, že je štěně v tomto věku konfliktní, doporučujeme, aby nebylo pouštěno majitelem na volno. Pokud by pes byl více konfliktní, bude přeřazen mezi dospělé psy, kde se cvičí na vodítku.

Starší psi

Každou neděli od 15.00 do 16.00 hodin 

se konají kurzy pro starší psy ve věku cca od roku. Jedná se o psy, kteří již nemohou být pouštěni na volno z důvodů zamezení rozmíšek mezi psy. Kurz se koná na malém cvičišti, kde psi cvičí ve skupinách pod vedením instruktorů. Následně v době, kdy větší štěňata budou cvičit a budou na vodítkách, mohou i tyto skupiny starších psů přejít na hlavní cvičiště a cvičit pod vedením instruktorů na překážkách.

V době, kdy budou starší štěňata moci být opět na volno, přejdou skupiny starších psů opět na vedlejší plac. Součástí hodiny může být konzultace případných problémů s majiteli psů, eventuelně podrobnější vysvětlování metodiky výcviku.

Psi budou na vodítkách. Pokud budou chtít majitelé svoje psy pouštět na volno na konci hodiny, bude to pouze na jejich zodpovědnost.  V případě, že psovodi mají zájem o další výcvik v budoucnu, popřípadě skládání zkoušek z výkonu, doporučujeme, aby o tom informovali instruktora.

V případě dospělých psů je preferován individuální výcvik (bez dohledu instruktora) v době mimo konání kurzů pro štěňata. Zájemcům, kteří se chtějí věnovat kynologii s cílem skládání zkoušek a účasti na závodech doporučujeme, aby se stali členy naší ZKO.

DŮLEŽITÉ

Pokud máte malé děti a berete je sebou na cvičák, je potřeba si uvědomit, že je na place v době socializace hodně pejsků, kteří se během hry rozdovádí a mohli by vaše děti třeba neúmyslně porazit, eventuelně jinak zranit. Na cvičáku jsou také překážky pro pejsky, které nejsou vhodné pro hry dětí. Pokud na ně vaše děti přesto lezou, hrozí  jim také nebezpečí úrazu.

Z důvodů bezpečnosti vašich dětí by bylo proto lepší, kdyby zůstaly v době her a výcviku štěňat za plotem a dívaly se na řádění pejsků z bezpečné vzdálenosti.

Pokud přes toto naše upozornění vezmete svoje děti na plac mezi psy, berete na sebe plnou zodpovědnost a nesete plně případné následky úrazu vašich dětí.
Neberte to ve vzlém, ale naši instruktoři se věnují vám a vašim štěňatům, ale není možné ohlídat vaše děti.

Děkujeme za pochopení.

A ještě důležitá připomínka:

NENAVŠTĚVUJTE CVIČÁK, POKUD VÁŠ PEJSEK ONEMOCNÍ. PŘIJĎTE, AŽ SE UZDRAVÍ.

ŠTĚŇATA NEJSOU JEŠTĚ PLNĚ PROOČKOVANÁ A MOHLA BY SE PŘÍPADNĚ OD NEMOCNÉHO PEJSKA NAKAZIT.

BUĎTE OHLEDUPLNÍ A NÁVŠTĚVU NAPLÁNUJTE, AŽ BUDE VÁŠ PEJSEK ZDRAVÝ.

POKUD PŘESTO S NEMOCNÝM PEJSKEM PŘIJDETE, JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE VÁS INSTRUKTOR Z HODINY VYLOUČÍ.

NENAVŠTĚVUJTE CVIČÁK S VAŠÍ FENKOU, POKUD HÁRÁ. PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM NEPŘÍJEMNOSTEM SPOJENÝM S MOŽNÝM NECHTĚNÝM KRYTÍM.

Díky za ohleduplnost

Další výcvik - individuální, pro pokročilé, výcvik obran

 
Výcvik s dospělými psy, výcvik pro pokročilejší psovody, kteří mají zájem se věnovat intenzivněji výcviku a eventuelně skládat zkoušky z výkonu, je možný po 16 hodině, taktéž je možný případný individuální výcvik po dohodě s výcvikáři.
Výcvik obran probíhá v předem stanovených termínech, které jsou vždy uvedeny v sekci aktualit. Pro účast na tréninku obran je možné využít Rezervační systém, kdy je možné se objednat na trénink na určitý čas.
Výcvik obran je nadstandardní, platí se podle sjednaných podmínek vždy figurantovi.
 
 

A co říci na závěr?

snoopyPočet zájemců se štěňátky, kteří chodí do našich kurzů, se stále zvyšuje. Zároveň nám dorůstají stávající štěňátka do puberty. Jsme samozřejmě moc rádi, že jsou majitelé pejsků natolik zodpovědní, že chtějí svoje pejsky socializovat, naučit se jim rozumět a naučit je základní ovladatelnost, aby s nimi mohli prožívat v budoucnu co nejvíce bezproblémových krásných chvil.
Velký počet štěňat nás už před časem vedl k tomu, že jsme skupinu rozdělili na malá a větší štěňata. Hry mezi malými štěňaty totiž probíhají trochu jinak než mezi pubertálními psími výrostky, v jejichž skupině jsou hry poněkud drsnější a dochází už k měření sil. Pokud jsou ve skupině štěňata zhruba ve stejném věku a stejné síly, je to v pořádku.
I pubertální psi mají svoji skupinu, kde si mohou společně hrát, protože kdyby se dostali do skupiny mezi dospělé psy, mohlo by dojít ke zbytečným problémům a konfliktům. Pokud by se naopak dostali puberťáci mezi mladší zvířata, mohlo by se stát, že je zbytečně stresují a dominují jim.

I když jsou stanoveny věkové hranice pro účast v jednotlivých skupinách štěňat, dochází občas k individuálnímu posouzení daného pejska a bez ohledu na věk je zařazen do skupiny, která odpovídá jeho chování. Posouzení chování štěňat je na přítomných instruktorech, kteří rozhodují o případném přeřazení do jiné skupiny. Je to proto, že některá štěňata jsou bázlivější a je potřeba je ponechat delší dobu ve skupině malých štěňat anebo naopak je pejsek natolik sebevědomý, že je nutné ho přeřadit do větších štěňat dříve, než dosáhne stanoveného věku. Rozhodnutí instruktorů vychází z nabytých zkušeností s chováním štěňat a je potřeba ho respektovat.

Přijďte se mezi nás podívat!

Každou neděli je možné shlédnout z protipovodňové hráze různorodou smečku volně pobíhajících a hrajících si šťastných psů všech možných velikostí a plemen. Věřte, že je na ně nádherný pohled a majitelé štěňátek vám sami poví, jak se jejich štěňata na cvičák těší!

 #

Další informace - odpovědi na nejčastější dotazy


Pokud přijde do kurzu nový pes, který je starší než 6 měsíců, může být napoprvé zařazen mezi malá štěňata. Po případném vyhodnocení jeho chování instruktory, může být přeřazen mezi větší štěňata.

Výjimky mohou být většinou u malých plemen - vzhledem k jejich velikosti. Z tohoto důvodu někdy mohou zůstávat psi malých plemen nějakou dobu ve skupině malých štěňat (například bišonci, čivavy, boloňáčci atd).
Při lekcích instruktoři seznamují psovody se základním výcvikem, řídí se případnými dotazy účastníků kurzů a dávají rady pro řešení problémů.
Pokud mají majitelé připomínky k výkladu instruktorů nebo k zásahům instruktorů v případě nežádoucího chování štěňat, je potřeba to říci a domluvit se na dalším postupu případné výchovy daného jedince.
Věřte našim zkušenostem a věřte, že to myslíme s vašimi štěňaty dobře. Pokud přesto dojde k názorovým rozporům mezi majiteli a instruktory, je třeba si uvědomit, že máme stanovená pravidla, která by měla platit pro všechny a je nutné je dodržovat, aby nebyl narušen pořádek při konání kurzů.
V dnešní době je poměrně dost velklý výběr cvičáků, takže se v případě rozdílných názorů může stát, že je majiteli doporučeno, aby naše kurzy dále nenavštěvoval. Naštěstí nastává tato situace jen velmi výjimečně.

Lekce socializace malých štěňat se skládají hlavně ze hry štěňat různých plemen, velikostí a věku.
V dalších lekcích jsou účastníci kurzů postupně seznamováni s podrobnostmi výchovy štěňat a samozřejmě se základním výcvikem pod vedením instruktorů. Některé pejsky posuzujeme podle jejich chování, a tak se může stát, jak jsme již zmínili v jiném odstavci na této záložce, že i mladšího pejska je nutné přeřadit mezi větší štěňata, protože je více sebevědomý a na malá štěňata se vytahuje. Naopak se může stát, že i staršího pejska ponecháme ve skupině malých štěňat, protože ještě nemusí být dostatečně psychicky zralý, aby mezi větší štěňata mohl jít, což bývají většinou bývají bázlivější zvířata. Je vždy na zkušenostech instruktorů, aby posoudili, do jaké skupiny kterého pejska zařadit. 

 
#


Chtěl bych chodit se starším psem – mohu?


Pokud zvládá váš starší pes základní ovladatelnost, je možné, po dohodě s výcvikářem, zúčastnit se výcviku ve skupině, kterou určí výcvikář (pravděpodobně ve skupině dospělých psů).
Psy, kteří vykazují agresivitu, horší nebo špatnou ovladatelnost, psi s psychickými probléma, nesocializovaní jedinci anebo u psů, kteří nemají ani základní ovladatelnost, NELZE ZAŘADIT DO SKUPINOVÉHO VÝCVIKU.

#
Velmi rádi bychom majitelům s jejich pejsky pomohli, aby si zlepšili vztah se svým psem, eventuelně jim poradili, jak vyřešit jejich problémy atd., avšak to vyžaduje individuální přístup zkušeného instruktora, což není v naší situaci z časových důvodů možné. 

Prosíme tedy, aby majitelé s těmito pejsky nedocházeli bez předchozí dohody s instruktory do hodin pro štěňata. Mohlo by docházet ke konfliktním situacím, což by narušilo jak výchovu štěňátek, tak i momentální psychický stav některých psů.

Výcvik se koná jen v neděli?

Na otázku, zda cvičíme i ve všední dny, odpovídáme, že cvičíme ještě v úterý. Také je možné se zúčastňovat tréninků nácviku obran, termíny tréninků výcviku obran a podmínky najdete vždy na záložce Aktuality. 

Další všední den, kdy cvičíme, je čtvrtek. Na cvičáku se cvičí individuálně poslušnost a věnujeme se přípravě zájemců na zkoušky z výkonu. Také trénujeme se svými psy, se kterými se zúčastňujeme nejen zkoušek z výkonu, ale také závodů.

 

#

Mám problémového psa, potřebuju poradit...

Pokud máte problém se starším pejskem a chtěli byste se poradit, kontaktujte nás buď na náš e-mail nebo telefonicky, pokusíme se domluvit si s vámi individuální schůzku, kde bychom se vám mohli věnovat a pomoci vám řešit váš problém nebo doporučit další postup nápravy chování vašeho psa.

Jak již bylo napsáno výše, problémovým psům se však z časových důvodů nemůžeme v našich podmínkách věnovat ve dny, kdy se konají kurzy pro štěňata.

Děkujeme za pochopení v této záležitosti.


#


Věříme, že se vám a vašim pejskům bude v našem klubu líbit. Buďme k sobě vzájemně ohleduplní, jen tak splní kurzy a hodiny výcviku a výchovy naše i vaše představy. Všechno je o domluvě a vzájemné toleranci. Budete-li mít nějaký nápad nebo připomínku, neváhejte a řekněte ji instruktorovi, předejde se tak někdy zbytečným nedorozuměním. 


štěně


A ještě něco na závěr...

Každý z nás má jiné představy o tom, co chce se svým pejskem dělat. Zda chceme mít jen dobře vychovaného kamaráda, či zda se chceme pejskovi věnovat více, cvičit s ním, sportovat, popřípadě skládat zkoušky nebo závodit.
Pokud tedy zjistíte v průběhu kurzu pro štěňata, že vás to "chytlo" a že máte chuť dělat něco víc, řekněte to našim instruktorům, budou vás seznamovat postupně s dalšími metodami výcviku a budou se snažit prohloubit vaše znalosti a přístup k vašemu psovi.
Socializace a základní ovladatelnost by měla být opravdu základem pro každé štěňátko. Výcvik pro sport a skládání zkoušek je však něco jiného, takže není automaticky součástí socializačních kurzů. Není ale problém se domluvit a zařadit případného zájemce do skupiny psovodů, kteří mají stejné zájmy. 

Naši instruktoři mají bohaté zkušenosti s výcvikem psů, které ve většině případů mohou doložit mnoha složenými zkouškami z výkonu různých stupňů obtížnosti. Věřte proto, že to s vámi a vašimi psy myslí dobře a snažte se dát na jejich rady. Přemýšlejte nad radami, které od instruktorů dostáváte a nebojte se o některých věcech diskutovat, abyste jim porozuměli a věděli, proč je máte dělat.

A poslední připomínka:

Pokud máte na výchovu nebo výcvik svého psa jiný názor než my, nebudeme se na vás za to zlobit. V dnešní době je mnoho cvičáků a je jen na vás, který cvičák si pro svého psa vyberete. Pokud se vám u nás nebude líbit a nebudou vám vyhovovat námi nastavené podmínky práce se psy, není nic jednoduššího, než nám to říci, abychom se vyhnuli vzájemnému nepochopení a nedorozuměním.


Budeme se těšit na vaši návštěvu a věříme, že se vám bude u nás líbit!

Štěňata na cvičáku

 

 

GDPR

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení členové, účastníci kurzů, přátelé, kamarádi a známí!

v souvislosti s naší činností a vzhledem k účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) Vám sdělujeme, že pro řádné poskytování našich služeb dochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů, které považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy České republiky a uvedeným Nařízením.

Jako Správce osobních údajů Vás jako subjekt osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení informujeme, že:

 • Správcem osobních údajů je ČKS - ZKO Lety 573 pobočný spolek, IČO 65002156, se sídlem Lety, Sokolská 315, p. Dobřichovice, 252 29 kontaktní údaje: kk.lety@seznam.cz, tel. 728 748 384 (dále jen „Správce“),
 • vaše osobní údaje jsou a budou zpracovány pouze za účelem evidence jako člena ZKO Lety, dále jako člena kurzů pro sicializaci, výchovu a výcvik psů
 • vaše osobní údaje jsou a budou zpracovány pouze za účelem evidence zákazníka či zástupce zákazníka (u právnické osoby), a řádného poskytování služeb, a to včetně vyřizování případných nároků smluvních stran z plnění,
 • Správce bude zpracovávat osobní údaje v elektronické i v listinné podobě,
 • právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a současně také plnění právních povinností Správce dle právních předpisů; dále . Dalším právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce,
 • vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou, v případě trvání smluvního vztahu minimálně po tuto dobu a dále po dobu, po kterou je povinen Správce tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.
 • Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • vaše osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci Správce nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým bude mít vždy Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a institucím či subjektům, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Aktuální seznam případných zpracovatelů bude subjektu osobních údajů poskytnut na vyžádání,
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,
 • vaše osobní údaje, která Správce zpracovává pocházejí od Vás, případně z veřejně dostupných zdrojů na internetu, zejména z obchodního či živnostenského rejstříku,
 • budou-li některé vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněn/a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 

FORMULÁŘ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(formulář v editoru word ke stažení)

FORMULÁŘ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ON-LINE

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Základní kynologické organizaci Českého kynologického svazu, z.s. (ZKO ČKS)

 

Číslo a název ZKO:

ČKS – ZKO LETY – 573, se sídlem Lety, Sokolská 315, 25229 Lety

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 1. jméno a příjmení,

 2. datum narození,

 3. adresu místa pobytu,

 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českému kynologickému svazu, z.s.,

 • příslušné Krajské organizaci (KO) ČKS a jejímu orgánu (Krajský výbor)

 • Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7, dále jen Sdružení

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

 

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČKS na základě směrnic ČKS a s tím souvisejícími činnostmi,

 • identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)

 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněné ZKO.

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněná ZKO) moje

 • fotografie,

 • videa,

 • zvukové záznamy,

 • sportovní výsledky;

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

 • prezentace na webu, youtube

 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech ČKS a Sdružení.

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 • telefonní číslo,

 • e-mailovou adresu,

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, pořádání a účastnění se kynologických akcí pořádaných ČKS, apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • ČKS,

 • Příslušné Krajské organizaci ČKS

 • Předsednictvu ČKS

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

 •  

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

V ……………..  dne …………                 ……..………………………………     …………………………………

                                                         Jméno a příjmení člena        Podpis člena / žadatele o členství