Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

 

NÁZEV ORGANIZACE

ČKS - ZO LETY

ČÍSLO REGISTRACE

0573

SÍDLO ORGANIZACE

LETY, SOKOLSKÁ 315 

 

25229 DOBŘICHOVICE

IČO ORGANIZACE

65992156

e-mail:

kk.lety@seznam.cz

info@kklety.cz

webová stránka:

www.kklety.cz

ID datové schránky                                      tvpkps3 

štěňataštěňataštěňata

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Poštovní spořitelna

číslo účtu 211 410 181/0300
 

 

Kontakty
Předseda Karel Ráž

tel. 602 319 910 

Zástupce předsedy Luděk Hrudka

 

Jednatelka, pokladní, účetní Alena Vanžurová

tel. 728 748 384

 

Výcvikáři

Vladimír Kasl

Karel Ráž

 

 

webmaster  a kronikářka  Alena Vanžurová

alena.vanzurova@kklety.cz

kk.lety@seznam.cz 

 

ČLENOVÉ VÝBORU ZKO LETY

 

Karel Ráž předseda
Luděk Hrudka zástupce předsedy
Vladimír Kasl hlavní výcvikář
Alena Vanžurová jednatelka, účetní, pokladní
Tomáš Suchánek člen

 

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE ZKO LETY

 

Gabriela Stará předsedkyně
Tereza Suchánková členka
Jiří Hůla člen
   
   

 

Instruktor pro socializační kurzy
Alena Vanžurová                       tel. 728 748 384            

 

Instruktoři výcviku pro psy starší 7 měsíců

Karel Ráž                       tel. 602 319 910             
Alena Vanžurová tel. 728 748 384
Marie Šubrtová  
Josef Šott  
Alice Kubaníková tel. 724 050 791
Jan Maršík  
Petr Beran  
Markéta Tvrdá                            
   
   

 

Instruktoři výcviku - pouze příprava na zkoušky z výkonu
Gabriela Stará                                                                  
Ivana Drobílková  
Aneta Kostíková   
René Janeba  
   

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 

Informace o členských příspěvcích

aktualizace pro rok 2019 a roky následující

 

K základním povinnostem člena naší organizace patří (mimo jiné) placení členských příspěvků.

Výše členských příspěvků byla schválena usnesením výroční členské schůze ze dne 15. února 2014.

Usnesením členské schůze ze dne 11. února 2017 byla zvýšena hodnota jedné brigádnické hodiny na 150,-Kč (místo dosavadních 100,- Kč). Počet brigádnických hodin, které je nutné za jeden rok odpracovat zůstává stejný, a to 10.

 

Kompletní informace najdete na jednotlivých záložkách této sekce

 

 • aktuální výši členských příspěvků pro aktivní členy
 • aktuální výši členských příspěvků pro neaktivní členy
 • slevy a výhody pro mládež a důchodce
 • termíny, do kdy je nutné tyto příspěvky uhradit

 

Prosíme o dodržování termínů!

Platba příspěvků je možná:

 • v hotovosti u pokladní Aleny Vanžurové nebo 
 • bezhotovostním převodem na účet ZKO Lety.
 • bankovní spojení - Poštovní spořitelna
 • č. účtu:  211 410 181/0300
 • variabilní symbol při bezhotovostní platbě je nutné použít číslo legitimace ČKS


UPOZORNĚNÍ

Členům, kteří do uvedených termínů splatnosti neuhradí členské příspěvky nesdělí pokladní důvod, proč k prodlení došlo, bude na základě stanov ČKS členství v ZKO Lety zrušeno pro neplacení členských příspěvků.

 

 

 

 

 

AKTIVNÍ ČLENOVÉ

aktualizace pro rok 2018

Plénum ČKS schválilo na své schůzi dne 21.11.2016 zvýšení členského příspěvku řádného člena ze 150,- Kč na 250,- Kč

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO ZKO LETY

 

PŘÍSPĚVEK ČÁSTKA TERMÍN A VYSVĚTLIVKY
členská známka (schvaluje ČKS) 250 Kč 15.12. běžného roku na rok následující
1. pololetí 600 Kč 15.12. běžného roku na rok následující
záloha na brigády 1500 Kč 10 hodin v hodnotě 150,- Kč/hodina.
V případě odpracování brig. hodin v průběhu roku je záloha nebo její část převedena na další rok. V případě neodpracovaní se platí v následujícím roce znovu záloha, v případě odpracování části brigádnických hodin bude hrazena v dalším roce částka za neodpracované hodiny.
 Termín 31. března běžného roku 
2. pololetí 600 Kč 31. srpna běžného roku
     
     
     
     
     

 

MLADISTVÍ DO 18 LET

 

PŘÍSPĚVEK ČÁSTKA TERMÍN A VYSVĚTLIVKY
členská známka (schvaluje ČKS) 250 Kč 15.12. běžného roku na rok následující
roční příspěvek 600 Kč

15.12. běžného roku na rok následující
Tento příspěvek bude brán jako záloha, mladistvý člen si bude moci příspěvky odpracovat 4 brigádnické hodiny (1 hod v hodnotě 150 Kč)

V případě nezájmu o odpracování členských příspěvků je možná úhrada pololetně jako u dospělých aktivních členů

brigády 600 Kč odpracovat 4 brigádnické hodiny
(1 hod v hodnotě 150 Kč)
     

 

ČLENOVÉ - DŮCHODCI DO 70 LET VĚKU

členská známka

(částku schvaluje ČKS)

250,- 15.12. běžného roku na rok následující
roční příspěvek 600,-

15.12. běžného roku na rok následující první polovina

31.8. běžného roku druhá polovina

 

ČLENOVÉ STARŠÍ 70 LET

 

 • uhradí do 15.12. běžného roku členskou  známku v hodnotě 250 Kč na následující rok  .
 • placení ostatních příspěvků jsou zproštěni.
 • nejsou povinni odpracovávat brigády.

 

NEAKTIVNÍ ČLENOVÉ

 

PŘÍSPĚVEK ČÁSTKA TERMÍN A VYSVĚTLIVKY

členská známka

(schvaluje ČKS)

250 Kč 15.12. běžného roku na rok následující
členský příspěvek 250 Kč 15.12 běžného roku na rok následující

 

 

 

HOSTOVÁNÍ V NAŠÍ ZKO

Hostování v naší organizaci je možné na základě žádosti.

Žádost posuzuje Výbor ZKO Lety. Cena za hostování je 250,- Kč za měsíc.

Hostování je schvalováno vždy nejdéle na 3 měsíce.

V případě dohody je možné hostování prodloužit.

 

ON-LINE ŽÁDOST O HOSTOVÁNÍ

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO ZKO LETY

Podáním přihlášky se nestává zájemce automaticky členem ZKO Lety, je nutné vyčkat na rozhodnutí Výboru ZKO Lety.

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA K HOSTOVÁNÍ V ZKO LETY

 

Po vyplnění a zaslání přihlášky k hostování v ZKO Lety je nutné vyčkat na rozhodnutí Výboru ZKO Lety v této záležitosti.

Děkujeme

 

INFORMACE PRO ČLENY ČKS O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)
 

Český kynologický svaz (ČKS) získává a zpracovává osobní údaje členů ČKS jen v nezbytném rozsahu k zajištění možnosti realizace práv a povinností členů ČKS, k zajištění realizace účelu ČKS  a za účelem naplnění povinností z přijatých závazků.

Správcem osobních údajů je Český kynologický svaz, z.s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, IČO: 00550019, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 836.

Český kynologický svaz (ČKS) zpracovává tyto osobní údaje svých členů:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresumísta pobytu
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou je člen ČKS jako správcem evidován.

Na základě oprávněného zájmu ČKS jako správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.

ČKS jako správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českému kynologickému svazu, z.s.,

 • příslušné Krajské organizaci (KO) ČKS a jejímu orgánu (Krajský výbor)

 • Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČKS na základě směrnic ČKS a s tím souvisejícími činnostmi,

 • identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)

 • žádosti o dotace na základě §6b zákona o podpoře sportu.

 

Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným ČKS má člen ČKS právo požadovat:

 1. přístup k osobním údajům (čl.16 GDPR)
 2. opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů (čl.16 GDPR)
 3. výmaz osobních údajů (čl.17 GDPR), což znamená vystoupit z ČKS
 4. omezení zpracování osobních údajů (čl.18 GDPR)
 5. přenositelnost osobních údajů  (čl.20 GDPR)
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl.21 GDPR)

právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl.77 GDPR).

Lhůta k vyřízení žádosti člena ČKS je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o další měsíc. O prodloužení lhůty musí být člen ČKS informován.

Dotazy ke zpracování osobních údajů může subjekt údajů podávat na adresu: Český kynologický svaz, z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, mail: info@kynologie.cz

Zjistí-li člen ČKS, že ČKS zpracovává jeho osobní údaje  v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu se svými povinnostmi, můžete požádat ČKS o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takového stavu. Může také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz.

předseda Českého kynologického svazu

INFORMACE O VÝCVIKU

Socializace štěňat ve věku od 10 týdnů do 6 měsíců

Obsah kurzu pro štěňata, cena: 

 • kurzy socializace obsahují celkem 12 hodinových lekcí, přičemž první dvě lekce jsou zdarma
 • před první návštěvou cvičáku je nutné vyplnit přihlášku (je to možné on-line) nebo ji vyplnit do formuláře a podepsanou donést na první hodinu kurzu.
 • po absolvování prvních dvou lekcí se majitel může rozhodnout, zda bude v kurzu pokračovat nebo zda mu kurzy nevyhovují. Pokud se rozhodne pokračovat a absolvovat dalších 10 lekcí socializace, uhradí kurzovné ve výši 1500 Kč, a to buď v hotovosti nebo převodem na účet ZKO Lety vedený u Poštovní spořitelny, č. účtu 211 410 181/0300

 

ON - LINE PŘIHLÁŠKU DO KURZU PRO ŠTĚŇATA

 

Co sebou na kurz?#

 

 • vodítko, obojek
 • pamlsky, které má náš pejsek rád, abyste ho mohli motivovat a odměňovat při správném chování

Před lekcí pejska vyvenčete mimo prostory cvičáku. Pokud se vám pejsek přesto vyvenčí „na place“, prosím ukliďte po svém psovi. Na place jsou k dispozici k tomuto účelu lopaty, na hrázi u schodů je instalován plastový koš na exkrementy se zásobníkem sáčků. 

Kdy se kurzy socializace konají?

V sezóně od začátku září do konce června se konají kurzy socializace pravidelně každou neděli od 14.00 do 15.00 hodin (kromě vánočních prázdnin).
Podle časových možností instruktora, který kurzy vede, se mohou konat také ve všední den v odpoledních hodinách.
O termínech a čase konání těchto kurzů ve všední dny jsou účastníci kurzů informováni prostřednictvím webové stránky v sekci Aktuality a také zasíláním e-mailů s informacemi prostřednictvím webové stránky na registrované e-maily.
V době letních prázdnin se konají kurzy v omezeném režimu. I v tomto případě jsou informace vyvěšovány na webové stránce a zasílány formou e-mailů do schránek registrovaných uživatelů.
 

Jak kurzy socializace probíhají?

Podle našich zkušeností by si měla štěňata tohoto věku v průběhu lekce převážně hrát. Je možné trénovat přivolání ze hry. Instruktor vysvětlí používání základních povelů (přivolání, sedni, lehni), metodu motivace pejsků na pamlsky, chování pejsků, respektive základy etologie a povídání na téma podle potřeby a zájmu majitelů štěňat.

Našich lekcí se zúčastňuje poměrně velké množství pejsků, které doprovázejí občas celé rodiny, takže je na place dost živo. Vzhledem k tomu, jak jsou kurzy zaměřené, je možné do nich přibírat štěňátka v podstatě průběžně kdykoliv.

Podmínkou je však absolvování uhrazených lekcí do věku 6 měsíců štěněte. 


Docházka jednotlivých majitelů pejsků je pravidelně na začátku každé hodiny zaznamenávána. 
 

Po absolvování kurzu socializace štěněte se může majitel štěněte přihlásit do kurzu pro psy ve věku od 7 měsíců, kde se může naučit základní ovladatelnost psa. Pokud by měl majitel vážný zájem věnovat se se štěnětem dalšímu výcviku, může zažádat o členství v ZKO Lety. 

#

 

DŮLEŽITÉ ...

Pokud máte malé děti a berete je sebou na cvičák, je potřeba si uvědomit, že je na place v době socializace hodně pejsků, kteří se během hry rozdovádí a mohli by vaše děti třeba neúmyslně porazit, eventuelně jinak zranit. Na cvičáku jsou také překážky pro pejsky, které nejsou vhodné pro hry dětí. Pokud na ně vaše děti přesto lezou, hrozí  jim také nebezpečí úrazu.

Z důvodů bezpečnosti vašich dětí by bylo proto lepší, kdyby zůstaly v době her a výcviku štěňat za plotem a dívaly se na řádění pejsků z bezpečné vzdálenosti.

Pokud přes toto naše upozornění vezmete svoje děti na plac mezi psy, berete na sebe plnou zodpovědnost a nesete plně případné následky úrazu vašich dětí.


Neberte to ve vzlém, ale naši instruktoři se věnují vám a vašim štěňatům, ale není možné ohlídat vaše děti.

Děkujeme za pochopení.

 

Kurzy pro psy ve věku od 7 měsíců

účastníci původních kurzů pro starší štěňata a dospělé psy, kteří uhradili kurzy v době před námi avizovanou změnou a absolvovali jen část zaplacených lekcí výcviku, mohou kurz dokončit podle původně nastavených pravidel, a to od září 2021 do konce roku 2021

Veřejné kurzy pro psy ve věku od 7 měsíců  - od září 2021

v průběhu sezóny (září - červen následujícího roku) budou vypsány postupně 4 kurzy v těchto termínech:

      1. kurz                                termín od 5. září 2021 do 7. listopadu 2021

      2. kurz                                termín od 14. listopadu 2021 do 30. ledna 2022

      3. kurz                                termín od 6. února 2022 do 10. dubna 2022

      4. kurz                                termín od 17. dubna 2022 do 19. června 2022

 • zájemce o kurz vyplní přihlášku do kurzu (ON-LINE PŘIHLÁŠKA)
 • kurz bude obsahovat 10 cca hodinových lekcí
 • kurzy se budou konat pravidelně každou neděli od 15 hodin (kromě vánočních prázdnin)
 • cena kurzu je Výborem ZKO Lety stanovena na 2000 Kč. Úhradu je možné provést hotově nebo na účet spolku vedený u Poštovní spořitelny, č. účtu 211 410 181/0300. Je preferována bezhotovostní úhrada
 • do jednotlivých kurzů bude přijato vždy maximálně cca 20 účastníků 
 • účastníci budou rozděleni do skupin cca po 7
 • po celou dobu kurzu by se účastníkům kurzu měli věnovat stejní instruktoři, ke kterým budou na začátku kurzu přiděleni
 • psi nebudou před výcvikem pouštěni na volno, budou od začátku lekce cvičit pod vedením instruktorů na vodítku. Obsahem lekcí je výcvik základní ovladatelnosti v rozsahu a čase dle uvážení jednotlivých instruktorů, případně je možné se věnovat dotazům účastníků týkajících se aktivit se psem
 • při případném úbytku účastníků kurzu nebude počet účastníků doplňován
 • po absolvování kurzu je možné na základě doporučení instruktora stát se členem ZKO Lety
 • v případě, že účastník kurzu přestane v průběhu kurzu docházet,  kurzovné nebude vráceno
 • možnost přihlášení do kurzů on - line přihláškou může být ukončena, jakmile se naplní kapacita kurzu
 • vyhrazujeme si možnost případně přeřadit přihlášeného zájemce do následujícího kurzu, a to v případě, že bude stávající kurz pro velký zájem již naplněn (v případě převisu přihlášek)

ON-LINE PŘIHLÁŠKA  

 

Důležité připomínky:

 • NENAVŠTĚVUJTE CVIČÁK, POKUD VÁŠ PEJSEK ONEMOCNÍ. PŘIJĎTE, AŽ SE UZDRAVÍ.
 • POKUD PŘESTO S NEMOCNÝM PEJSKEM PŘIJDETE, JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE VÁS INSTRUKTOR Z HODINY VYLOUČÍ.
 • NENAVŠTĚVUJTE CVIČÁK S VAŠÍ FENKOU, POKUD HÁRÁ. PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM NEPŘÍJEMNOSTEM SPOJENÝM S MOŽNÝM NECHTĚNÝM KRYTÍM. 

Díky za ohleduplnost

Další výcvik - individuální, pro pokročilé, výcvik obran

 
Výcvik s dospělými psy, výcvik pro pokročilejší psovody, kteří mají zájem se věnovat intenzivněji výcviku a eventuelně skládat zkoušky z výkonu, je možný po 16 hodině, taktéž je možný případný individuální výcvik po dohodě s výcvikáři.
Výcvik obran probíhá v předem stanovených termínech, které jsou vždy uvedeny v sekci aktualit. Pro účast na tréninku obran je možné využít Rezervační systém, kdy je možné se objednat na trénink na určitý čas.
Výcvik obran je nadstandardní, platí se podle sjednaných podmínek vždy figurantovi.
 
 

GDPR

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení členové, účastníci kurzů, přátelé, kamarádi a známí!

v souvislosti s naší činností a vzhledem k účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) Vám sdělujeme, že pro řádné poskytování našich služeb dochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů, které považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy České republiky a uvedeným Nařízením.

Jako Správce osobních údajů Vás jako subjekt osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení informujeme, že:

 • Správcem osobních údajů je ČKS - ZKO Lety 573 pobočný spolek, IČO 65002156, se sídlem Lety, Sokolská 315, p. Dobřichovice, 252 29 kontaktní údaje: kk.lety@seznam.cz, tel. 728 748 384 (dále jen „Správce“),
 • vaše osobní údaje jsou a budou zpracovány pouze za účelem evidence jako člena ZKO Lety, dále jako člena kurzů pro sicializaci, výchovu a výcvik psů
 • vaše osobní údaje jsou a budou zpracovány pouze za účelem evidence zákazníka či zástupce zákazníka (u právnické osoby), a řádného poskytování služeb, a to včetně vyřizování případných nároků smluvních stran z plnění,
 • Správce bude zpracovávat osobní údaje v elektronické i v listinné podobě,
 • právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a současně také plnění právních povinností Správce dle právních předpisů; dále . Dalším právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce,
 • vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou, v případě trvání smluvního vztahu minimálně po tuto dobu a dále po dobu, po kterou je povinen Správce tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.
 • Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • vaše osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci Správce nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým bude mít vždy Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a institucím či subjektům, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Aktuální seznam případných zpracovatelů bude subjektu osobních údajů poskytnut na vyžádání,
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,
 • vaše osobní údaje, která Správce zpracovává pocházejí od Vás, případně z veřejně dostupných zdrojů na internetu, zejména z obchodního či živnostenského rejstříku,
 • budou-li některé vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněn/a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 

FORMULÁŘ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(formulář v editoru word ke stažení)

FORMULÁŘ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ON-LINE

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Základní kynologické organizaci Českého kynologického svazu, z.s. (ZKO ČKS)

 

Číslo a název ZKO:

ČKS – ZKO LETY – 573, se sídlem Lety, Sokolská 315, 25229 Lety

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 1. jméno a příjmení,

 2. datum narození,

 3. adresu místa pobytu,

 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českému kynologickému svazu, z.s.,

 • příslušné Krajské organizaci (KO) ČKS a jejímu orgánu (Krajský výbor)

 • Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7, dále jen Sdružení

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

 

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČKS na základě směrnic ČKS a s tím souvisejícími činnostmi,

 • identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)

 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněné ZKO.

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněná ZKO) moje

 • fotografie,

 • videa,

 • zvukové záznamy,

 • sportovní výsledky;

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

 • prezentace na webu, youtube

 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech ČKS a Sdružení.

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 • telefonní číslo,

 • e-mailovou adresu,

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, pořádání a účastnění se kynologických akcí pořádaných ČKS, apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • ČKS,

 • Příslušné Krajské organizaci ČKS

 • Předsednictvu ČKS

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

 •  

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

V ……………..  dne …………                 ……..………………………………     …………………………………

                                                         Jméno a příjmení člena        Podpis člena / žadatele o členství