Obsah

Provozní řád cvičiště

ZKO Lety

Provozní řád vznikl z potřeby obeznámit zejména nové členy, klienty a hosty se zvyklostmi a podmínkami, za kterých může kynologické cvičiště fungovat bez konfliktů. Tento řád platí pro členy, účastníky výcviku i hosty kynologického cvičiště.

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti. Každý, kdo vstoupí do prostor cvičiště KK Lety je povinen řídit se tímto řádem.

 1. Vstup do areálu je povolen pouze členům kynologického klubu a účastníkům zařazených do výcvikových kurzů, včetně jejich doprovodu. Ostatním osobám je vstup povolen pouze v doprovodu člena klubu.
 2. U dětí do 10 let je vstup na cvičiště bez doprovodu rodičů zakázán.
 3. Každý účastník výcviku je povinen vždy před zahájením výcviku potvrdit svou účast do aktuálního systému evidence.
 4. Vstup na cvičiště je dovolen pouze zdravým psům, kteří nejeví známky nemoci a mají platné očkování minimálně proti vzteklině, parvoviróze, leptospiróze, psince a infekční hepatitidě. Každý pes musí být také řádně odčervený a odblešený. Psovod je povinen chránit svého psa očkováním před infekčními chorobami a dále řádně ochraňovat psa proti vnitřním a vnějším parazitům.
 5. Psovod je povinen mít vždy u sebe platný očkovací průkaz psa.
 6. Infekčně nemocní psi a feny v 2. polovině březosti mají přísný zákaz vstupu na cvičiště.
 7. Pes může být vyloučen z výcviku, pokud projevuje příznaky onemocnění. Opětovné zařazení do společného výcviku je podmíněno veterinárním osvědčením o bezinfekčnosti. Pokud se podezření nemoci neprokáže, bude hodina nahrazena.
 8. Psovod zodpovídá za bezvadný fyzický a psychický stav svého psa při příchodu na cvičiště i v průběhu výcviku. Psovod má právo konzultovat s instruktorem výcviku jakékoliv nežádoucí chování nebo nestandardní zdravotní stav svého psa.
 9. Háravé feny mají přístup pouze po dohodě s instruktorem výcviku.
 10. Účastníci výcviku mají povinnost dodržovat cvičební dobu, zejména její začátek a konec.
 11. Při výcviku je psovod povinen dbát pokynů instruktorů výcviku, při obranách dodržovat pokyny figurantů. Nikdo jiný není oprávněn do výcviku zasahovat.
 12. Výcvik se provádí tak, aby neodporoval zákonu na ochranu zvířat, fyzické trestání psů není dovoleno.
 13. Každý psovod se při výcviku ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ani ho neúměrně netrestá.
 14. V případě nevhodného chování a hrubého zacházení se psem má instruktor výcviku právo vykázat kohokoliv z prostor cvičiště a může i vyloučit psovoda z výcviku bez nároku na refundace.
 15. Psovod při výcviku používá vhodné cvičební pomůcky, které neničí a po výcviku je vrátí na původní místo.
 16. V době výcvikových hodin je zakázáno volné pobíhání psů.
 17. Volné pobíhání psů po cvičišti je možné pouze před započetím nebo po ukončení výcviku a vždy pod dozorem majitele.
 18. U agresivních jedinců je nutné používání náhubků po celou dobu pobytu na cvičišti.
 19. Není dovoleno uvazovat psy k plotu a k překážkám.
 20. Každý psovod zodpovídá za svého psa (kynologický klub za psa po dobu výcviku nezodpovídá). Psovod je povinen mít psa vždy pod svým dohledem.
 21. Za veškeré škody způsobené psem na cvičišti odpovídá a škodu hradí psovod. Jedná se o objektivní odpovědnost, která vyplývá z občanského zákoníku.
 22. Každý psovod má povinnost neprodleně uklízet výkaly po svém psu v rámci prostor cvičiště i v jeho okolí.
 23. Osoby doprovázející psovoda na cvičiště se musí chovat tak, aby nenarušovaly výcvik nebo probíhající akci, nesmí ničit vybavení cvičiště.
 24. Vstupní branku každý návštěvník zajistí vždy tak, aby nedošlo k nekontrolovanému průchodu psa/psů.
 25. Každý člen klubu a návštěvník cvičiště je povinen seznámit se prokazatelně s tímto provozním řádem, což stvrdí svým podpisem na přihlášce, a dodržovat jej.

Tento Provozní řád cvičiště ZKO Lety je platný od 1. ledna 2017.

DOKUMENT KE STAŽENÍ - FORMÁT DOC