Obsah

VOLEBNÍ ŘÁD

 

 1. Na základě článku 6 – práva členů stanov ČKS má právo volit člen ZKO, který dovršil nejpozději v den voleb 15 let věku. Právo být volen má člen ZKO, který nejpozději v den voleb dovršil 18 let věku.

 2. Na základě článku 9 – rozhodování orgánů svazu stanov ČKS, odstavec 1, jsou orgány (v tomto případě členská schůze ZKO) svazu schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li tato podmínka splněna, je orgán schopný usnášet se pouze o věcech uvedených v předem stanoveném programu, jestliže místo, čas a program jednání orgánu byly oznámeny všem členům nejméně 15 dní předem.

 3. Na základě článku 9 – rozhodování orgánů svazu stanov ČKS, odstavec 2, platí pro schůze výboru orgánů svazu na všech stupních (dále jen „výkonných orgánů") a pro zasedání revizních komisí všech stupňů podmínka přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů pro schopnost se usnášet.

 4. Není-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu, zasedání orgánu je odročeno o 30 minut a poté je orgán usnášení schopný, je-li přítomna nejméně jedna čtvrtina členů orgánu ve všech záležitostech, které byly uvedeny v programu na pozvánce, kterou obdržel každý člen minimálně 14 dnů před konáním schůze, není-li ve stanovách nadřízeného orgánu uvedeno jinak.

 5. Usnesení je přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

 6. Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán, jde-li o volbu výkonných orgánů na všech stupních, musí být hlasování tajné.

 7. Usnesení členské schůze ZKO (klubu), přijaté v souladu se stanovami a usneseními sjezdu, pléna či předsednictva svazu a orgánů, uvedených v odst.2, jsou závazná pro všechny orgány a členy ZKO.

 8. Na základě článku 23 – orgány ZKO – stanov ČKS jsou za orgány ZKO považovány

       a)      členská schůze

       b)      výbor

       c)      revizní komise nebo revizor.

  9. Na základě článku 24 – členská schůze ZKO – stanov ČKS

      a) volí a odvolává členy výboru

      b) stanoví počet členů výboru

      cd) volí a odvolává členy revizní komise ZKO

      e) stanoví počet členů revizní komise ZKO

  10. Výbor ZKO je volen na období maximálně pěti let, a to na výroční členské schůzi, je   nejméně tříčlenný, o jeho počtu rozhoduje členská schůze.


PRŮBĚH VOLEB DO VÝKONNÝCH ORGÁNŮ ZKO

 

 1. Před zahájením jednání schválí členská schůze na základě návrhu předsedajícího veřejným hlasováním (zvednutím ruky - aklamací) tříčlennou mandátovou komisi. Mandátová komise si zvolí předsedu. Předseda mandátové komise osvědčuje usnášeníschopnost valné hromady a seznámí přítomné členy s jejich právy. Mandátová komise odpovídá za platnost voleb do výkonných orgánů ZKO.
 2. Předsedající navrhne členské schůzi počet členů výboru. O návrhu je hlasováno aklamací.
 3. Předsedající navrhne členské schůzi počet členů revizní komise. O návrhu je hlasováno aklamací.
 4. Předsedající navrhne tříčlennou volební komisi. Členská schůze schválí volební komisi aklamací. Volební komise si zvolí předsedu, který vysvětlí přítomným členům průběh voleb a celé volby do výkonných orgánů řídí.
 5. Předsedající navrhne tříčlennou návrhovou komisi pro sestavení usnesení. O členech návrhové komise hlasuje členská schůze aklamací. Předseda návrhové komise přednese návrh o složení nového výboru ZKO.
 6. Předsedající předá slovo předsedovi volební komise a ten zahájí volby:
 • k dispozici je urna na hlasovací lístky
 • k dispozici je seznam všech členů ZKO Lety, kteří ke dni voleb do výkonných orgánů mají ve členské legitimaci vyznačeno členství

členové obdrží :

 • hlasovací lístek pro volbu do výboru ZKO, který obsahuje jména a příjmení kandidátů na členy výboru. Navržený počet kandidátů musí být shodný s počtem členů výboru odsouhlaseným členskou schůzí nebo vyšší
 • hlasovací lístek pro volbu do revizní komise, který obsahuje jména a příjmení kandidátů na členy revizní komise. Navržený počet kandidátů musí být shodný s počtem členů revizní komise odsouhlaseným členskou schůzí nebo vyšší

průběh hlasování:

 • každý člen, který využije svého práva volit, obdrží hlasovací lístek pro volbu do výboru ZKO a hlasovací lístek pro volbu do revizní komise. Převzetí hlasovacích lístků je poznamenáno do seznamu členů ZKO.
 • na hlasovacích lístcích může člen provést úpravu, a to tak, že před jménem kandidáta, s jehož zvolením souhlasí, udělá značku X. Kandidáta, s jehož volbou nesouhlasí, může přeškrtnout. Na hlasovacích lístcích nemusí provádět žádnou úpravu v případě, že je počet kandidátů shodný s počtem členů výboru a počtem revizní komise stanovených členskou schůzí
 • hlasovací lístky následně vhodí do připravené urny
 • volby jsou skončeny tehdy, když všichni přítomní členové, kteří využili svého práva volit, vhodili do urny hlasovací lístky
 • předseda volební komise ukončí volby a společně s členy volební komise otevře urnu a provedou součet odevzdaných hlasů. O volbách je proveden zápis. Následně předseda volební komise požádá předsedajícího o slovo a vyhlásí výsledky voleb
 • po vyhlášení výsledků voleb se ujme slova nejstarší člen nově zvoleného výboru ZKO a navrhne způsob hlasování členů nově zvoleného výboru do následujících funkcí (tajným hlasováním nebo aklamací)

      -   předseda
      -   místopředseda
      - 
jednatel
      -  pokladní
      -  
účetní
      -  
hlavní výcvikář

 • následují volby do jednotlivých funkcí
 • revizní komise si zvolí ze svého středu svého předsedu – hlasování členů revizní může být tajné nebo aklamací

Volby do výkonných orgánů ZKO jsou ukončeny. Návrhová komise připraví znění usnesení, o kterém členská schůze bude v závěru jednání hlasovat.

 

 

Vzor zprávy mandátové komise:

Počet členů ZKO k datu výroční členské schůze, která je zároveň schůzí volební:

Počet rozhodný pro usnášeníschopnost výroční členské schůze:

Počet přítomných členů ZKO:

Počet omluvených členů ZKO:

*)         Členská schůze je usnášeníschopná

*)         Členská schůze není usnášeníschopná

*) nehodící se škrtněte

 

 

Vzor zápisu volební komise:

 

Počet členů ZKO, kteří mají právo volit, vyplývající ze seznamu členů ke dni členské schůze:

Počet členů ZKO, kteří využili svého volebního práva:

 

 

Počet hlasů pro kandidáta do výboru ZKO č. 1:

Počet hlasů pro kandidáta do výboru ZKO č. 2:

Počet hlasů pro kandidáta do výboru ZKO č. 3:

Počet hlasů pro kandidáta do výboru ZKO č. 4:

Počet hlasů pro kandidáta do výboru ZKO č. 5:

Počet hlasů pro kandidáta do RK ZKO č. 1:

Počet hlasů pro kandidáta do RK ZKO č. 2:

Počet hlasů pro kandidáta do RK ZKO č. 3:

 

Do výboru ZKO byli zvoleni tito kandidáti:

.....................

Do revizní komise ZKO byli zvoleni tito kandidáti:

....................

Zapsal:                                                                Datum:

Podpisy členů volební komise:

 

Tento volební řád byl schválen usnesením výroční členské schůze ZKO Lety dne 4. února 2007.