Obsah

 

Provozní řád

ČKS - ZKO Lety 573

Tento provozní řád platí pro všechny, kteří mají oprávnění vstupovat do prostor ZKO Lety.

 • provozním řádem jsou stanoveny podmínky, které je nutné dodržovat při návštěvě či využívání cvičiště, případně zázemí spolku
 • všichni jsou povinni bezpodmínečně dodržovat zákon 501/2020 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Oprávnění využívat areál spolku mají:

 • členové ZKO Lety
 • účastníci akcí pořádaných ZKO Lety (tréninky, zkoušky, závody, veřejné kurzy a.p.) 
 • účastníci akcí schválených výborem ZKO Lety
 • hosté
 • návštěvníci, kteří nemají některé z výše uvedených oprávnění, mohou využít areál pouze v doprovodu člena ZKO Lety

Provozní řád dále stanovuje tyto obecné podmínky:

 • vstup dětí ve věku do 15 let bez doprovodu rodičů je z bezpečnostních důvodů zakázán
 • vstup na cvičiště je dovolen pouze zdravým psům, kteří mají platné očkování povinné ze zákona
 • háravé feny mají přístup pouze po dohodě s instruktorem výcviku
 • psovod zodpovídá za svého psa po celou dobu výcviku
 • při organizovaném výcviku je psovod povinen dbát pokynů instruktorů výcviku, při obranách dodržovat pokyny figurantů
 • pokud má psovod oprávněné důvody některé cviky se svým psem neprovádět (například ze zdravotních důvodů), informuje o tom instruktora výcviku
 • veškerý výcvik (organizovaný i individuální) musí být prováděn tak, aby neodporoval zákonu na ochranu zvířat proti týrání
 • v případě nevhodného chování může být kdokoliv instruktorem výcviku vyloučen z výcviku, případně z prostor cvičiště
 • pro zabezpečení psů v době mimo výcvik jsou k dispozici odkládací kotce v areálu u klubovny. Je zakázáno uvazovat psy k plotům a překážkám.
 • psovod je zodpovědný za veškeré případné škody způsobené jím nebo jeho psem v areálu ZKO Lety a je povinen případné škody uhradit
 • po ukončení výcviku je psovod povinen uvést překážky do původního stavu
 • pohyb psů na volno v areálu ZKO Lety (mimo organizovaný výcvik) je možný pouze na základě dohody mezi psovody na jejich zodpovědnost
 • u jedinců, kteří vykazují agresivní chování, je nutné jejich zajištění na vodítku a používání náhubků po celou dobu pobytu na cvičišti. Agresivní jedinec může být instruktorem z výcviku vyloučen.
 • psovod má povinnost neprodleně uklízet výkaly po svém psu prostorách ZKO Lety i v jeho blízkém okolí

Tento Provozní řád byl schválen dne 5.6.2022 a nahrazuje Provozní řád schválený 1.1.2017.

Platnost Provozního řádu je od 5.6.2022.

DOKUMENT KE STAŽENÍ VE FORMÁTU WORD